Podpořte nás

Medové snídaně se mezi školami a žáky těší stále vzrůstající oblibě

Medové snídaně (dále také „MS“ nebo „projekt“) zavítaly za dětmi již osmým rokem a zájem škol a školek se k radosti všech neustále zvyšuje. V roce 2022 počet přihlášených dětí překročil kapacitu projektu téměř sedminásobně. Zájem školských zařízení vzrostl během historie projektu ve srovnání s prvním ročníkem na čtrnáctinásobek přihlášených. V uplynulém roce projekt překročil magickou hranici pěti set přihlášených škol. Bylo jich přesně 550, což činí cca 5000 dětí. Smysl projektu je edukativní, přičemž lektoři se snaží dětem v mateřských a základních školách přijatelnou formou přednášky vysvětlit v kontextu biodiverzity v přírodě význam včel a medu, majícího blahodárné a zdravotní účinky. Lektoři využívají své znalosti a dovednosti z praxe, přednáška v rozsahu 30 až 45 min. je doplněna zajímavým, někdy pohádkovým příběhem z včelího světa (např. pojmenování včel, rozdělení práce v úlu, krmení včel, odpočinek atd.), který je vždy doplněn názornou ukázkou pracovních pomůcek včelařů (např. včelařská kukla, kombinéza, rukavice atd.). Pracovní pomůcky si děti mohou také vyzkoušet a na cokoli se zeptat. V neposlední řadě je součástí prezentace skutečná medová snídaně všech zúčastněných (žáci, lektor, učitelé) často doplněna mlékem, popř. čajem, ovocem apod. Trpělivost dětí na přednášce je nakonec oceněna dárky, jimiž jsou např. odrazky, klíčenky, pexesa se včelí tématikou apod. Ačkoli finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu jsou využity co nejefektivněji, nemohou takto vysoký zájem školských zařízení pokrýt. Proto je pro dárce připravena možnost poskytnutí finančního daru, který by umožnil ještě více dětem ochutnat Medové snídaně, prohloubit a zdokonalit odbornou přípravu lektorů a přivést co nejvíce dětí k osobnímu setkání se včelařem a hlouběji pochopit význam včel pro náš každodenní život.

V píli, Tě může poučovat včela (F. Schiller)

VEŘEJNÁ VÝZVA K POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO DARU PRO PROJEKT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ
„MEDOVÉ SNÍDANĚ 2023“

(OPEN CALL)

Dle ust. § 53 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, „Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými hlavní činností a s peněžními prostředky přijatými ze státního rozpočtu pouze v rámci finančních vztahů stanovených zřizovatelem. Dále příspěvková organizace hospodaří s prostředky svých fondů, s prostředky získanými jinou činností, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, s peněžními prostředky poskytnutými ze zahraničí a s peněžními prostředky poskytnutými z rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů, včetně prostředků poskytnutých České republice z rozpočtu Evropské unie, z finančních mechanismů a přijatých příspěvkovými organizacemi z Národního fondu.

Obdarovaný (realizátor projektu):

Zařízení služeb MZe s.p.o.
IČ: 71294295
Těšnov 65/17
Praha 110 00

Termín příjmu finančního daru:    
Termín ukončení příjmu daru:   

od 23. 01. 2023
do 03. 09. 2023

Bankovní účet vedený u ČNB:  

20001-239011/0710 

Účel využití finančních prostředků:  

Medové snídaně 2023
 (Projekt Ministerstva zemědělství)

Kontaktní osoba:    

David Kraucher
projektový manažer
tel.: 773 743 411
e-mail: david.kraucher@zsmze.cz

S každým dárcem bude uzavřená „Smlouva o darování“ dle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která zároveň určí bližší podmínky darování.

Vzor darovací smlouvy naleznete zde

 

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
Praha 1

www.eagri.cz
mze

Realizace projektu

Zařízení služeb MZe s.p.o.
Těšnov 65/17
Praha 1

www.zsmze.cz
zsmze

Kontakt

Jitka Jarolímková

+ 420 778 886 808

jitka.jarolimkova@zsmze.cz